• Projekty budowlane
  • Inwentaryzacja
  • Kosztorysy
  • Świadectwa energetyczne

Przepisy

Wybierz zagadnienie:

 

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Uzyskanie pozwolenia na budowę trwa przeciętnie od 3 do 6 miesięcy (okres ten może jednak ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od stawianego domu oraz od wymagań właściwego urzędu. Uzyskanie pozwolenia na budowę domu rekreacyjnego trwa znacznie krócej niż domu mieszkalnego.

Etap I – warunki zabudowy działki

Pierwszym krokiem do uzyskania pozwolenia na budowę jest otrzymanie warunków zabudowy działki. Należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która określi, czy na działce można wybudować dom oraz jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Decyzję o warunkach zabudowy może uzyskać każdy zainteresowany. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w urzędzie gminy na specjalnym druku.

Należy do niego dołączyć: 2 egzemplarze mapy geodezyjnej lub ewidencyjnej z oznaczeniem granic
działki, charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu, określenie rodzaju planowanych na działce przyłączeń (wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe), sposobu odprowadzania ścieków, ogrzewania, a także dojazdu do działki. Na aktualnej mapie działki wrysować kontur planowanej inwestycji, oznaczyć granice działki.
Budynek powinien być usytuowany zgodnie z prawem w odległości 3 m od granicy działki (ściana
bez okien) i 4 m (ściana z oknami). W innych przypadkach należy uzyskać zgodę sąsiadów na projektowaną zabudowę w odległości 1,5 m lub też jeżeli zachodzi taka konieczność – na zabudowę w granicy działki (należy tu skonsultować się z odpowiednimi urzędami, które będą zatwierdzać wniosek). Możliwe, że gmina zażąda przedstawienia koncepcji planowanej inwestycji lub nawet gotowego projektu. Proponujemy wówczas dołączyć do składanego wniosku odbitkę katalogową wybranego domu lub wydrukować rysunek szczegółowy zaznaczając, że chodzi również o zaopiniowanie koncepcji projektu. Komplet dokumentów należy złożyć we właściwym urzędzie.

Decyzje w sprawie warunków zabudowy wydaje Wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Należy także wystąpić do miejscowych zakładów, które są właścicielami sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Etap II – przygotowanie inwestycji

Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu można przystąpić do przygotowania inwestycji. Polega to na wypełnieniu szczegółowych warunków zawartych w otrzymane decyzji Są to sprawy tyczące m.in. zapewnienia dostawy energii, wody, gazu, odprowadzania ścieków, odpadów stałych, decyzji o wyłączeniu gruntów z użytkowania rolnego lub leśnego i innych opinii, pozwoleń specyficznych dla konkretnej lokalizacji.

Etap III – uzyskanie pozwolenia na budowę

Przy zakupie projektu gotowego należy zlecić wykonanie adaptacji projektu typowego i projektu zagospodarowania działki uprawnionemu projektantowi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2003 r Nr 207 poz.2016 Art. 33. 2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
1) 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie.
3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:
1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub
2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.
5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, zawierające informacje niejawne mogą być za zgodą właściwego organu przechowywane przez inwestora

Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego.Zgodnie z Art. 33. 1. w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego.

Decyzję o pozwolenia na budowę wydaje właściwy organ architektoniczno-budowlany na podstawie wniosku inwestora. Czas rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budo wynosi ustawowo maxymalnie 60 dni.

Zgodnie z Art. 37. 1. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata. 2. Rozpoczęcie albo wznowienie budowy w przypadkach określonych w ust. 1 i art. 36a ust. 2 może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28, albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 3.

Rozpoczęcie robót w terenie poprzedzić należy zawiadomieniem urzędu o rozpoczęciu budowy, składanym w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem (zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego). Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia: kierownika budowy stwierdzające przejęcie przez niego obowiązku kierowania budową, inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został ustanowiony) i przejęcie przez niego obowiązków nadzoru inwestorskiego.

Zawiadamiając o planowanym terminie rozpoczęcia robót należy zwrócić się z prośbą o wydanie dziennika budowy lub na drodze urzędowej poświadczyć podpisem i pieczęcią dziennik nabyty w inny sposób. Na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem użytkowania domu powinniście Państwo zawiadomić organ wydający pozwolenie na budowę o jej zakończeniu.

Do zawiadomienia należy dołączyć: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu terenu budowy, protokół badań i sprawdzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazowej oraz elektrycznej, inwentaryzację geodezyjną po wykonawczą.

Obiekty tylko na zgłoszenie

Zamiar budowy należy zgłosić we właściwym urzędzie na odpowiednim formularzu dołączając do niego niezbędne załączniki

Art.30.

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 5-21;

2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1-13;

3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych;

4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

3. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Budowa altany bez wpisu do rejestru robót budowlanych

Budowa altany nie będzie wymagała zgłoszenia do rejestru robót budowlanych

23 kwietnia 2009 r Sejm przyjął większość poprawek nowelizacji Prawa Budowlanego zgłoszonych przez Senat. Jedna z przyjętych przez Sejm poprawek zakłada, że budowa altan i obiektów gospodarczych nie będzie wymagać zgłoszenia do rejestru robót budowlanych, jeżeli będzie prowadzona w ogrodzie działkowym, przy czym powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25m2 w miastach i 35 m2 poza granicami miast,a wysokość 5 m – przy dachach stromych i 4 m – przy dachach płaskich.
Nowelizacja ta wymaga jeszcze podpisu prezydenta.

Zmiany w prawie budowlanym

Dnia 12 stycznie 2009 r Sejm uchwalił nowelizację Prawo Budowlane. Nowe przepisy ułatwiają rozpoczęcie budowy oraz jej zakończenie.

Pozwolenia na budowę nie będą już wymagane od osób budujących domy o powierzchni użytkowej do 5 tys. mkw i nie wyższych niż 12 kondygnacji. Żeby rozpocząć budowę trzeba będzie jedynie złożyć wniosek o rejestrację inwestycji w urzędzie gminy oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów tj. projekt budowy, oświadczenie projektanta oraz osoby sprawdzającej o kompletności i zgodności projektu z przepisami oraz oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem wraz ze zgodą urbanistyczną. Wniosek o zarejestrowanie inwestycji powinien zawierać także oświadczenie projektanta i sprawdzającego o tym, że wykonali projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Starosta nie będzie miał wówczas prawa do odmowy rejestracji prawidłowo złożonego wniosku. Starosta będzie miał 30 dni na zapoznanie się z dokumentami . Jeśli tego nie zrobi wojewoda może na niego nałożyć karę w wysokości 500 zł.

Jeżeli w ciągu 30 dni starosta nie wniesie sprzeciwu wówczas inwestor może przystąpić do prac.
Przy wykonywaniu drobnych prac budowlanych w więc przy remontach czy przebudowie obiektu rejestracje nie będzie w ogóle potrzebna. Nie trzeba będzie także przedstawiać oświadczeń odpowiednich służb, co zaoszczędzi sporo czasu. Nowe przepisy nie przewidują obowiązku zatwierdzenia projektu budowlanego w drodze decyzji administracyjnej i konieczności uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.
Organ nadzoru budowlanego nadal będzie miał prawo skontrolować budowę i w razie nieprawidłowości żądać doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Nowela ustawy likwiduje m.in. możliwość legalizacji robót prowadzonych niezgodnie z prawem. Z przepisów ma zniknąć nakaz rozbiórki budowli niezagrażających bezpieczeństwu. Nowelizacja zakłada także uproszczenia w końcowej fazie projektu. Nie trzeba będzie konieczności ubiegania się już o pozwolenie na użytkowanie obiektu (w znacznej części przypadków), a jedynie wystarczy zgłosić, że prace budowlane zostały zakończone. Osoby, które budują domy jednorodzinne, nie będą musiały już zawiadamiać państwowych służb o zakończeniu budowy. Organ nadzoru będzie miał wówczas 14 dni na skontrolowanie zakończonej budowy, przed dopuszczeniem do użytkowania.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia.

 

INFORMACJE

Entypo_e700(2)_48

PROJEKT INDYWIDUALNY DOMKU
W CENIE KATALOGOWEGO !

ZAPYTAJ PROJEKTANTA

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

FACEBOOK